Alminnelig skjenkebevilling

Du må søke om alminnelig skjenkebevilling dersom du ønsker å servere alkohol på et serveringssted. For å få skjenkebevilling må du ha fått innvilget serveringsbevilling

Hvordan få alminnelig skjenkebevilling?

 • selskap som søker bevilling, eiere, daglig leder, styrer og stedfortreder må ha uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne få alminnelig skjenkebevilling
 • styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • styrer og stedfortreder må være over 20 år

Søk om skjenkebevilling her

Endringer i bevilling

Endringer i bevillingen kan skje flere ganger i bevillingsperioden. Det kan være ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ny godkjenning, og kan kreve ny bevilling.

Bevillingen faller bort når ny eier overdrar virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, forutsatt at kommunen får beskjed om det. Eieren må søke om ny bevilling så snart som mulig, og senest innen 30 dager etter overtakelse.

Utvidet skjenkebevilling for en bestemt anledning

Du må søke om utvidet skjenkebevilling når du har alminnelig skjenkebevilling fra før og ønsker å endre den for en enkeltanledning. Du kan søke om å:

 • utvide skjenkearealet
 • utvide skjenketiden
 • servere en annen alkoholgruppe enn du har bevilling for

Det er gratis å søke, men dersom du får innvilget skjenkebevilling så må du betale bevillingsgebyr.

Vedlegg som må følge søknad

 • firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av utsalget
 • leiekontrakt over skjenkearealet inne/ute
 • skatteattest for søker/eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet
 • målsatt tegning over utsalgstedet og skjenkearealet
 • dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved utsalgsstedet
 • dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (kunnskapsprøven)

I tillegg må den som søker kunne fremlegge mer dokumentasjon om nødvendig.

Vilkår

 • uklanderlig vandel for selskapet som søker skjenkebevilling, samt eiere og daglig leder for selskapet
 • styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha uklanderlig vandel, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling, og ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling
 • det må være innvilget serveringsbevilling

Det gis ikke skjenkebevilling til:

 • bensinstasjon og kiosker
 • virksomheter som ikke driver med servering av mat og/eller drikke

Når får du svar?

Du får vanligvis svar innen 8-12 uker etter at søknaden med all nødvendig dokumentasjon har kommet inn til bevillingskontoret.

Skjenkebevilling for enkeltanledning

Les mer om hvordan du søker om skjenkebevilling for en enkelt anledning her.  Dette gjelder når du ikke har skjenkebevilling fra før.

Alkoholloven


Skjenkested (bokmål)  

Lover og forskrifter

Regelverk for salgs- og skjenkesteder