Regelverk for salgs- og skjenkesteder

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i, og følge regelverket. Det viktigste du må vite for god drift finner du i den alkoholpolitiske handlingsplanen for Rana kommune.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rana kommune

Alkoholloven.

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

Alkoholforskriftene.

Alkoholforskriftene er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriftene inneholder regler om utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen.

Forskrift om prikktildeling og inndragning.

Forskriftene inneholder regler for tildeling av prikker og inndragning av bevilling ved brudd på alkoholloven.

Serveringsloven.

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen, samt motvirke illojal konkurranse.