Skade på eiendom etter feiing

Feietjenesten legger stor vekt på å unngå skade på eiendom og ivaretar dette gjennom strenge rutiner og god opplæring.

Men det hender allikevel at vi får melding om skader, for eksempel nedsoting eller skade på taktekking og beslag. Dersom du mener at feietjenesten (kommunen) er erstatningsansvarlig, kan følgende veiledning være til hjelp:

Hvis det har oppstått skade på eiendom

Meld fra om skaden

 • Dersom det oppdages skade på eiendom som settes i sammenheng med feiing, må dette snarest meldes til feietjenesten.
 • Henvendelsen vil bli registrert og opplysningene ført i feietjenestens journal. Som en hovedregel vil feierinspektøren utføre befaring av innmeldte skader.

Melde skade:

Er kommunen erstatningsansvarlig?

 • Dersom feietjenesten har forvoldt skade på eiendom som følge av forsett eller uaktsomhet, er kommunen erstatningsansvarlig.
 • Dersom feietjenesten har forvoldt skade på eiendom som følge av ett hendelige uhell, kan kommunen helt eller delvis være erstatningsansvarlig.
  • Dersom en skade skyldes et hendelig uhell, vil dette være en forsikringsskade og kommunens erstatningsansvar vil vanligvis være begrenset til eventuell egenandel.
 • Dersom skaden direkte eller indirekte har sammenheng med feil eller mangler på fyringsanlegg, adkomst for feiing eller manglende klargjøring for feiing vil kommunen ikke være erstatningsansvarlig.

Ved eventuell uenighet om erstatningsansvar, anbefaler vi at du involverer ditt forsikringsselskap. Forsikringsselskapet er en profesjonell part og kan bistå deg i slike saker.

Krav om erstatning

 • Dersom man ønsker å gjøre kommunen erstatningsansvarlig, må kravet være skiftelig og begrunnet.
  • Vi anbefaler at skaden og eventuelle opplysninger om hendelsesforløp dokumenteres så godt som mulig.
 • Erstatningsbeløp beregnes ut fra takst eller spesifisert faktura fra foretak.

Kreve erstatning:

Unngå skade

Det beste er uansett å unngå at skade oppstår.

Feietjenesten sørger for at alle brannforebyggerne får forskriftsmessig opplæring og stiller krav om alminnelig aktsomhet. Vi har også nedfelte rutiner for å unngå skade på eiendom.

 • For eksempel reiser ikke feieren stige uoppfordret. Reist stige oppfattes som et tydelig signal om at det er gjort klart for feiing. 

Det er viktig at du sørger for at fyringsanlegg er i orden og at alle trekkventiler og luker er forsvarlig stengt før feiing. Pakninger og tettesnor kan falle ut, eller bli harde og tette dårlig etter noen år. Vær spesielt oppmerksom på røykrørstilkoblinger.

Feieren har under gitte forutsetninger anledning til å ferdes på tak der typegodkjent taksikring mangler, så lenge sikkerheten vurderes som forsvarlig ivaretatt. Kommunen vil imidlertid ikke ta ansvar for eventuell skade på tak og taktekking hvis taksikringsmateriell ikke er montert. Vi anbefaler derfor at typegodkjent taksikringsutstyr uansett monteres.​

Se også våre artikler:

Klargjøring for feiing Takstige og adkomst på tak