Brann og feiing

Kommunens seksjon for brann og redning har en opreativ enhet og en enhet for forebyggende brannvern, herunder også feietjenesten.

Oppgaven er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, ulykker med farlig stoff og farlig gods, og andre akutte ulykker.

Kommunens seksjon for brann og redning er underlagt tekniske tjenester og er en del av avdeling for bydrift.