Langtidsopphold i sykehjem

Langtidsopphold i sykehjem er en tjeneste for deg som ikke lengre kan bo hjemme, og har behov for et døgnkontinuerlig omsorgstilbud. 

Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være forsøkt, før vi kan tildele deg langtidsplass i sykehjem.

Hvem kan få langtidsopphold i sykehjem:

Langtidsopphold i sykehjem kan tildeles deg som er vurdert til å ha et helse- og omsorgstjenestebehov, som er av en slik art at andre tjenester ikke gir deg forsvarlig helsehjelp.

Andre tjenester skal være prøvd ut før tildeling av langtidsopphold, dersom ikke spesielle omstendigheter tilsier at langtidsopphold må innvilges.

Andre kriterier som må være oppfylt:

  • Du må være vurdert som varig ute av stand til å ta vare på deg selv og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mental eller fysisk funksjonstap.
  • Du må som hovedregel være fylt 67 år.
  • Du har ikke et sosialt nettverk eller offentlig hjelp som kan kompensere for ditt funksjonstap i eget hjem.

Søk sykehjem   Fullmakt skjema (PDF, 70 kB)

Lenke til: Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, Rana