Endre terrenget

​​​​​​Hvis du tilfører eller fjerner jord- eller andre masser fra eiendommen, endrer du terrenget. 

Huskeregler for endring av terreng

 • Før du fjerner eller tilfører jordmasser eller andre masser på tomten din, må du sjekke hvilken plan og hvilke bestemmelser som gjelder for eiendommen din.
 • Du har lov til å gjøre mindre terrenginngrep uten å søke. Du finner reglene for når du kan gjøre det i det neste avsnittet. Det er litt ulike regler for spredtbygd og tettbygd strøk. 
 • Hva som er mindre terrenginngrep, er avhengig av hva du skal gjøre og hvilken innvirkning det har på omgivelsene.
 • Selv om du slipper å søke om tillatelse, er det viktig at du følger kravene til sikkerhet i byggteknisk forskrift og de kommunale arealplanene som gjelder for området. For eksempel er det meget viktig å sjekke om eiendommen ligger i et kvikkleire-, flom- eller skredområde.

 

Her finner du informasjon om eiendommen din. 

Du trenger ikke å søke hvis alle vilkårene nedenfor er oppfylte

 • Avstanden fra fyllingsfoten til nabogrensen er 1,0 meter eller mer. 
 • Høydeforskjellen i forhold til opprinnelig terreng er inntil:

  • 3 m i spredtbygd strøk
  • 1,5 m i tettbygd strøk
  • 0,5 m på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende i tett bebyggelse 
 • Endringene i terrenget ikke hindrer fri sikt mot vei. 


Merk at arbeider som har et omfang i areal som gjør at de ikke kan betegnes som mindre, vil ikke være omfattet selv om de fastsatte grensene for avvik i forhold til opprinnelig terrengnivå ikke er overskredet.

Du kan søke på egen hånd hvis

 • du skal utføre mindre endringer av terrenget på eiendommen din ut over vilkår som nevnt over.

Søk på egen hånd

Søk med hjelp fra fagfolk hvis

 • terrengendringen er større enn de som er nevnt over.