Folkevalgtopplæring

Lenker til innhold og presentasjoner fra folkevalgtopplæringen 1. - 2. november 2023.

Geir-Ketil Hansen fra Kommunenes sentralforbund (KS) var prosessveileder, og sto for gjennomføringen av disse dagene.

Tillit - en håndbok for tillitsvalgte

Ny i kommunestyret 

Lenke til KS'  folkevalgtprogram

Presentasjon: Eierskapsstyring og selskapsledelse (PDF, 2 MB)

https://www.rana.kommune.no/vare-tjenester/om-rana-kommune/organisasjon-og-administrasjon/eierstyring/om-eierskapsmeldingen/

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-folkevalgt/AnbefalingerEierskap2020.PDF

https://www.rana.kommune.no/_f/p2/iee345571-c66d-48fe-9ef9-691864e2aee1/etiske-retningslinjer-for-ansatte-og-folkevalgte-i-rana-kommune.pdf

https://www.hatogtrusler.no/

https://www.rana.kommune.no/vare-tjenester/politikk/

https://www.rana.kommune.no/_f/p2/i9c99d81f-a1f1-49ef-bca3-88d5dc663c6d/perspektivanalyse-rana-kommune-2024-2027.pdf

https://www.rana.kommune.no/vare-tjenester/om-rana-kommune/planer-budsjett-og-reglementer/planstrategi-2020-2023/

https://www.rana.kommune.no/vare-tjenester/om-rana-kommune/planer-budsjett-og-reglementer/kommuneplan-2017-2027/

https://www.rana.kommune.no/vare-tjenester/om-rana-kommune/okonomi/budsjett-og-okonomiplaner/

https://www.rana.kommune.no/_f/p2/i2279eec7-633c-4cf1-b9ec-b294bedc2e9a/arsberetning-arsregnskap-2022-rana-kommune-1942023.pdf