Revisjon av Kommuneplan 2017-2027, samfunnsdel med arealstrategier

Den politiske lederrollen handler i stor grad om å sette retning for kommune- og samfunnsutviklingen, prioritere utfordringer og velge løsninger gjennom planlegging. 

Gjeldende Kommuneplan 2017-2027, samfunnsdel med arealstrategier er kommunens øverste styringsdokument. Her har kommunestyret satt retning og prioritert satsingsområder, bærekraftsmål og strategier tilpasset utfordringene kommunen står overfor som samfunn og som organisasjon. 

I denne valgperioden legges det opp til tidlig revisjon av Kommuneplan 2017-2027. Figuren under illustrerer framdriften i prosessen med revisjon av kommuneplan. 

(Teksten fortsetter under illustrasjonen)

Viktige grunnlag for arbeidet med planstrategien og revisjon av kommuneplanen er Perspektivanalyse 2024-2027 og Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027. I tillegg ligger Oversikt levekår, boligbehov og folkehelse 2024-2027 til grunn for arbeidet med planstrategien (Lov om folkehelsearbeid § 5 og Lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet § 5).  

Ny kommuneplan skal sluttbehandles i formannskap og kommunestyre i juni 2024. Har du innspill på viktige satsingsområder i ny kommuneplan? Da er fristen 2. mai 2024. Innspill og spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Gro Sæten gro.saeten@rana.kommune.no 

Sakens dokumenter: Planstrategi 2024-2027 med planprogram revisjon Kommuneplan 2017-2027 (PDF, 775 kB)