Høring og offentlig ettersyn av plan 3090 - Detaljregulering for disponering av myrmasser ved Mo i Rana lufthavn, Fagerlia

Utvalg for miljø, plan og ressurs vedtok i møte 24.08.2023 å sende plan 3090 - detaljregulering for disponering av myrmasser ved Mo i Rana lufthavn, Fagerlia ut på høring og legge det ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å legge til rette areal for plassering og disponering av myrmasser fra flyplassutbyggingen. Intensjonen er å forsøke å bevare myrfunksjonen så godt som mulig ved å sikre et stabilt vannspeil for massene og samtidig ivareta naturmangfoldet best mulig. Det er viktig å presisere at myrmassene uansett skal fjernes, det er vedtatt i plan 3063 Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana. Det planlegges også mulig lagring av andre masser fra flyplassutbyggingen, som vegetasjonsdekke og røtter.

Dersom man greier å gjenskape en klimanøytral myr vil klimagassutslippene være betydelig lavere over tid enn om man ikke gjenskaper myra, men det er stor usikkerhet i hvorvidt man lykkes med dette.

Planområdet ligger i Fagerlia, øst for Mo i Rana (markert med rød stiplet linje) på bildet nedenfor.  

Planområdet vises til høyre i bildet, markert med rød linje.
Rød stiplet linje viser planavgrensningen ved oppstart. Planavgrensningen er blitt redusert til å bare omfatte det grønne arealet i vest. Dette har en størrelse på ca. 135 daa.

Planforslaget finnes også i kommunens kartportal, som du finner ved å trykke på denne lenken.

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning i henhold til Forskrift om konsekvensutredning og det er derfor utarbeidet en konsekvensutredning som en del av planen.

Plandokumentene finner du på nederst på denne nettsiden eller på Rana bibliotek.

Hva betyr høring og offentlig ettersyn?

Det betyr at alle som er berørt av planforslaget kan si sin mening eller komme med opplysninger de mener har betydning for saken.

Hva mener du om dette?

Du kan enten sende innspill på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. Du kan også levere innspillet på Innbyggertorget på Rana bibliotek. Du må merke innspillet med saksnummer 2022/9354.

Frist for å sende innspill er 11.10.2023.