Skogkultur

Skogkultur er nødvendige tiltak og investeringer for å sikre foryngelse etter hogst, skjøtsel og stell av ungskog.

Alle skogeiere har en plikt til å sørge for at skogarealene blir forynget etter en hogst. 

Skogkultur er foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som

  • planting og såing etter hogst
  • tiltak for naturlig forynging
  • skifte av treslag
  • suppleringsplanting
  • pleie av den etablerte ungskogen 
  • stammekvisting

Investeringene i skogkultur skal bidra til å sikre framtidig produksjon og verdiskaping, samtidig som viktige miljøverdier blir ivaretatt og utviklet. 

Ønsker du å bestille planter?

Hvis du vil bestille planter, kan du

 

Tilskudd til og bruk av skogfond til skogkultur

Skogeiere kan søke om tilskudd til skogkultur på eiendommen sin. Eksempel på skogkulturtiltak kan være foryngelse, ungskogpleie, grøfting osv.

Les mer om skogfond her.

Sjekk de ulike tilskuddsordningene her

Du kan lese mer om tilskudd til skogkultur hos Landbruksdirektoratet. 

 

Skal du sette ut utenlandske treslag til skogbruksformål?

Da må du søke Statsforvalteren om tillatelse til det. Det gjelder også hvis du skal produsere juletre og pyntegrønt.

Du kan lese mer om utsetting av utenlandske treslag hos Statsforvalteren i Nordland.

Søknad om utsetting av utenlandske treslag.