Tilskudd til kulturprosjekter/arrangement

Rana kommune forsøker på ulike måter å stimulere og legge til rette for et mangfoldig, kreativt og aktivt kulturliv i Rana. Gjennom økonomiske støtteordninger til frivillige lag og foreninger innenfor kulturområdet, vil kommunen bidra til skaperglede, personlig utfoldelse og gi innbyggerne i kommunen gode opplevelser, og på den måten bidra til det gode liv i Rana

Søknad kulturprosjekt/arrangement

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål i Rana kommune