Varsel om tilsyn med fyringsanlegg

Dersom du har mottatt en SMS med varsel om tilsyn med fyringsanlegg, vil denne siden gi utdypende informasjon til dette varselet.

Varsel om tilsyn med fyringsanlegg

I medhold av Forskrift om brannforebygging § 17, andre ledd, vil feietjenesten i Rana utføre tilsyn med fyringsanlegg på din eiendom/bostedsadresse.

Tidspunkt

Dag og dato går fram av mottatte SMS.

Tilsyn vil vanligvis foregå mellom kl 08.30 og 13.30.

Ta kontakt direkte med brannforebyggeren dersom du har behov for en nærmere timeavtale, eller dersom du ønsker å bli kontaktet i forkant av tilsynet. Henvendelse om timeavtale må gjøres senest dagen før tilsynet.

Henvendelser om tilsynet

Telefon nr. til brannforebyggeren er oppgitt i mottatte SMS.

  • Telefontid er 08.30 - 15.00. Brannforebyggeren kan ha redusert tilgjengelighet fram til 13.00 og vi anbefaler å ringe mellom kl. 13.00 og 15.00. 
  • Vi ringer tilbake på ubesvarte anrop som kommer inn på arbeidsdager mellom kl. 08.30 og 15.00 (ikke i ferier og andre fridager).

Henvendelser kan eventuelt rettes til Feierinspektøren:

E-post: bjorn.kvitnes@rana.kommune.no
Tlf: 75 14 58 05
Besøksadresse: Myraveien 2, 8622 Mo i Rana

  • Telefontid er 08.30 - 15.15.

Feierinspektørens telefon er ikke betjent når han er ute av kontoret og det anbefales derfor å benytte e-post.

Forberedelse til tilsynet

Ved tilsyn med fyringsanlegg må huseier eller representant for huseier være til stede. Der andre en huseier bebor eiendommen, kan det være naturlig at denne er representant for huseier.

Vi ber om at følgende er gjort klart før tilsynet:

  • God atkomst til samtlige ildsted og skorstein(er) innvendig i boligen, også på kaldloft og i kjeller.
  • Finn gjerne fram eventuelle tegninger og annen dokumentasjon på fyringsanlegget og bygningen for øvrig, dersom dette finnes.
  • Husk å si fra til eventuelle leieboere.

Det må også ordnes med adkomst til eventuelle fellesarealer i hus som har flere boenheter.

Om tilsyn med fyringsanlegg

Tilsynet omfatter formelt bare fyringsanlegg, men så langt det passer ser vi også på røykvarslere, slokkemidler, rømningsveier og annet brannvern i bolig.

Tilsyn er ikke en omfattende teknisk kontroll men en gjennomgang av huseier/brukers egne kontrollrutiner. Tilsynet vil allikevel ta utgangspunkt i en kontroll av selve fyringsanlegget. Eventuelle avvik som dukker opp vil bli fulgt opp.

Et tilsyn innebærer ingen form for godkjenning og uoppdagede avvik kan bli registrert ved senere tilsyn.

Brann- og fyringsteknisk informasjon og veiledning

Brannteknisk informasjon og veiledning er en viktig del av tilsynet. Benytt gjerne anledningen til å drøfte spørsmål om brannvern og fyring. 

Hyppighet

Tilsyn med fyringsanlegg skal foretas ved behov, på grunnlag av feietjenestens risikovurdering. 

Forhold som fyringsanleggets tilstand, bruk av fyringsanlegget, type bebyggelse o.l. blir lagt til grunn for vurderingen. 

Fyringsanlegg

Med fyringsanlegg menes skorstein med utrustning og fyringsenhet (ildsted/fyrkjel eller lignende). Videre omfattes røykrør/anbringer og eventuell lagringsenhet for brensel, inkludert matesystem.

Relatert

Tilsyn med fyringsanlegg