Rapport etter feiing og tilsyn - hva gjør jeg?

Du vil alltid motta en skriftlig rapport etter feiing eller tilsyn.

Rapporten sendes elektronisk til din side på Altinn. Hvis du ikke leser rapporten innen 48 timer, blir den automatisk skrevet ut og sendt som brev i posten.

Hvis du har en Digipost-konto, blir rapporten automatisk videresendt dit. I Digipost finnes det ingen funksjonalitet for automatisk utskrift.

Videre oppfølging av feiing og tilsyn

Hvis alt var i orden

Hvis rapporten viser at alt var i orden, trenger du ikke å gjøre noe. Rapporten er en bekreftelse på at feiing eller tilsyn er utført og angir når du kan vente neste feiing eller tilsyn.

Rapporten kan inneholde informasjon som viser at du bør gjøre noe med brannsikkerheten på andre områder enn fyringsanlegget. Dette vil ikke bli fulgt opp videre av feietjenesten, men er en anbefaling om noe du bør ordne.

Hvis noe ikke var i orden

Hvis det ble oppdaget feil eller mangler på fyringsanlegget som påvirker din eller andres sikkerhet, og feilen ikke ble utbedret med en gang, ble dette registrert som anmerkning eller avvik. 

En anmerkning er en påvist feil som er vurdert til å ha liten eller ingen direkte betydning for brannsikkerheten. Feilen kan ha andre konsekvenser, og du blir derfor gjort oppmerksom på den. Du behøver ikke å svare på en rapport som bare inneholder anmerkninger og ingen avvik.

Et avvik er en feil på fyringsanlegget som kan ha betydning for brannsikkerheten.

Hvis du har mottatt en rapport som inneholder avvik, må du svare på denne. Svarfristen er vanligvis en måned. 

Ditt svar skal fortrinnsvis være skriftlig og må beskrive hvordan avvikene vil bli rettet, og når arbeidet forventes å være gjort. Hvis du er uenig i avvik som er beskrevet, har du muligheten til å bestride dette i ditt svar.

Hvis du ikke svarer på rapporten, vil det etter hvert bli gjort vedtak om pålegg og eventuelt vedtak om sanksjoner.

Du kan gi din tilbakemelding i ett av disse skjemaene:

Tilbakemelding med tiltaksplan

Bestride avviksregistrering

Melding om utført utbedring

Henvisninger

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forvaltningsloven