Behov for tilrettelegging på skolen

Alle elever har rett til å få tilpasset opplæringen med varierte vurderingsformer, læringsressurser, læringsarenaer og læringsaktiviteter slik at alle får best mulig utbytte av opplæringen. 

Dersom en elev ikke får et god nok læringsutbytte innenfor det ordinære opplæringstilbudet skal skolen vurdere å tilby spesialundervisning. Da vil dere få et enkeltvedtak om dette etter at skolen og PPT har kartlagt og vurdert hvilke behov eleven har og hvordan spesialundervisningen blir.