Søke dispensasjon for barnehager

Barnehageeier/styrer kan ved særlige tilfeller søke kommunen om midlertidig dispensasjon.

Barnehagemyndigheten kan innvilge dispensasjon fra: 

 • norm for pedagogisk bemanning 
 • utdanningskravet  for pedagogisk leder eller styrer
 • krav om norskferdigheter for inntil ett år

Dispensasjon fra utdanningskravet

I forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjoner i barnehagen står det: «Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.»

Hvis en person ikke har de nødvendige utdanningskravene for en stilling som pedagogisk leder eller styrer i barnehagen, kan ikke personen ansettes i stillingen uten at barnehagen har fått dispensasjon fra utdanningskravet.

Stillingen det søkes dispensasjon for skal ha vært offentlig utlyst og det kan ikke ha meldt seg en kvalifisert søker. Dispensasjon gjelder den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage.

Søknaden skal ha følgende vedlegg: 

 • Kopi av annonse fra offentlige medier der stillingen har vært utlyst med dato for utlysning.
 • Søkerliste som er anonymisert, med relevant utdanning og arbeidserfaring
 • Relevante CV  og karakterutskrift for den det søkes om dispensasjon for 
 • Barnehagestyrer skal gi en beskrivelse av formell og uformell kompetanse til den dere søker dispensasjon for, og hvilken stillingsstørrelse og type stilling vedkommende skal ha (pedagogisk leder eller barnehagelærer).  
 • Dere må si om stillingen er en vakant stilling eller et vikariat, og eventuelt hvem vedkommende eventuelt skal tre inn for. 
 • Plan for veiledning
 • Dokumentasjonsskjema for krav til bemanning i barnehager. 

 

Dispensasjon fra normen for pedagogisk bemanning

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning med minst en pedagogisk leder per syv barn under tre år, og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. 

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra normen for inntil ett år om gangen. 

Barnehageeieren skal legge uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg ved søknaden.

Det er krav om at det skal foreligge særlige hensyn for å innvilge dispensasjon fra normen. Dispensasjonsadgangen skal kun brukes unntaksvis.

 

Dispensasjon fra kravet om grunnbemanning 

Krav til grunnbemanning blir regulert gjennom barnehageloven § 26 om grunnbemanning. I loven står det at bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Norm for grunnbemanning er en minimumsnorm. Bemanningsnormen gjelder på barnehagenivå. Alle faste ansatte som jobber direkte med barna i barnehagen teller med ved beregning av grunnbemanning.

Barnehageeier kan ved særlige tilfeller søke kommunen om midlertidig dispensasjon.

Barnehageeieren skal legge uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg ved søknaden.

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanning for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det.

 Kriterier som søknaden blir vurdert etter:

 • Barnegruppenes sammensetning og behov.
 • Barnehagens fysiske miljø (ute og inneareal).
 • Barnehagens totalbemanning.
 • Personalets samlete kompetanse.
 • Uttalelsen fra samarbeidsutvalget.
 • Barnehagemyndighetens generelle risikovurdering av barnehagen.
 • Barnehagemyndighetens utøvelse av skjønn i konkrete situasjoner.

 

Her finner dere søknadskjema for å søke dispensasjon fra utdanningskravet

Dokumentasjon på utvikling for ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet - Søknadsskjema  (PDF, 112 kB) 

Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for styrer eller pedagogisk leder (DOCX, 217 kB)

Dokumentasjonsskjema- krav til pedagogisk bemanning (PDF, 137 kB)

Innsending av søknad

Både søknad og dokumentasjonsskjema sendes inn til barnehagemyndigheten på   postmottak@rana.kommune.no.  Da må dere merke emnefeltet med "Søknad om midlertidig dispensasjon for (barnehagens navn)". Eller dere kan sende den i posten til Rana kommune, barnehagemyndigheten, Postboks 173, 8601 Mo i Rana .