Varsel om oppstart av planarbeid for ny skytebane for Rana Elgjegerforening

Planforslaget går ut på å legge til rette for en ny skytebane for Rana Elgjegerforening i tilknytning til eksisterende skytebaner enten på Mangholmheia eller Stupforsmoen. 

På vegne av Rana Elgjegerforening, varsler Statskog SF om oppstart av planarbeid for plan 6038: Detaljregulering for ny skytebane for Rana Elgjegerforening. Varsel om planoppstart er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8.

Planområdene ligger ca. 20 km nord-øst for Mo i Rana og er markert med svart stiplet linje i kartet. Mangholmheia ligger rett ved E6, sør-øst for Storforsheia. Stupforsmoen ligger sør for Nevernes.


Planområdet finner du også i planregisteret vårt eller ved å klikke her. 

Hva planlegges? 

Formålet med planen er å regulere for en ny skytebane for Rana Elgjegerforening (RE). Denne banen planlegges som en erstatning for tidligere/ avviklet skytebane på Røssvoll. Det er snakk om en skytebane med løpende elg, faste skiver på 100 m og en viltmålbane. Arealbehovet anslås å være ca. 18-20 daa. Dette inkluderer skytebaner med standplass, klubbhus, p-areal og voll/ sikkerhetssoner.

Det er valgt å se på to alternativer for lokalisering av en ny skytebane for Rana Elgjegerforening; alt. 1 er ved Mangholmheia skytesenter og alt. 2 er ved Dunderlandsdalen skytterlags bane ved Stupforsmoen. Følgende tema er viktige mtp. hvilket alternativ man velger:

  • Tilfredsstillende støyforhold for naboer
  • Mulig å få tilfredsstillende sikkerhetssoner
  • Sambruk/ samarbeid med eksisterende foreninger
  • Bevaring av naturmangfold
  • Kostnader med grunnarbeid og opparbeiding av infrastruktur
     

Deretter er planen å utarbeide et fullverdig planforslag for ett av alternativene.
Begge alternativene vil ta med eksisterende skytebaner innenfor den nye reguleringsplanen.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2.

Plandokumentene i saken finner du nederst på denne siden.

Hva skjer videre?

Du kan nå si din mening om det som er under planlegging. Du kan også sende inn opplysninger eller fortelle om andre ting som du mener at betydning for arbeidet. 

Innspillene danner utgangspunktet for utarbeidelsen av planforslaget, og hvilket av de to alternativene man velger.

Onsdag den 26. juni kl. 20 blir det informasjonsmøte om planene og mulighet for å stille spørsmål. Møtet blir avholdt på skytterhuset til Dunderlandsdalen skytterlag (Grønfjelldalsveien 65). Alle som er interesserte og/ eller berørte av planen er velkommen.

Hva mener du om dette?

Innspill til planarbeidet sendes på e-post til hmm@statskog.no eller i posten til Statskog SF, postboks 63 sentrum, 7801 Namsos.

Frist for å sende inn innspill er 15.07.2024.