Solid resultat på tross av utbetaling av 450 millioner til Avinor

Regnskapet for Rana kommune for 2023 viser at det meste har gått som planlagt og budsjettert. Ureviderte regnskapstall viser et samlet mindreforbruk i drifta som bidrar til at penger kan settes på fond til framtidige investeringer. Utbetaling av tilskudd til Avinor på 450 millioner kroner for byggingen av den nye flyplassen medfører likevel at netto driftsresultatet blir negativt.

Resultatet på minus 283 millioner er vel 21 millioner kroner bedre enn budsjettert. Det samlede mindreforbruket på 10,9 millioner kroner avsettes til disposisjonsfondet. I 2022 gikk Rana kommune med vel 217 millioner kroner i pluss.

Disposisjonsfondet er redusert netto med 316 millioner kroner som følge av utbetaling til Avinor. Samtidig bidrar et godt resultat til at fondet tilføres 134 millioner kroner og utgjør 569 millioner kroner.

Mesteparten av de 134 millioner kronene er knyttet til økte frie inntekter fra skatt, inntekts­utjevning og rammetilskudd, samt økte kraftinntekter, integreringstilskudd og renteinntekter.

Kontroll på drifta

– Det er god grunn til å si seg fornøyd med resultatet. At vi har kontroll på drifta av Rana kommune er viktig og riktig fordi det gir oss handlingsrom til utvikling av kommunen og tjenestene våre. I tillegg gir det oss mulighet til å investere. Vi er i posisjon til å kunne tilpasse tjenestene våre til endret demografi og rammebetingelser i årene som kommer på en helt annen måte enn mange andre kommuner. Handlingsrommet vi har skapt gjør at vi fortsatt kan levere gode tjenester innenfor de ulike sektorene, men samtidig satse på samfunnsutvikling, sier kommunedirektør Robert Pettersen.

Roser ansatte

Kommunedirektøren deler ut velfortjent ros til alle ansatte i Rana kommune som har levert etter bestilling nok et år.

– Resultatene skapes av mennesker som evner å samhandle og samarbeide mot felles mål. Det er en krevende øvelse når økonomiske faktorer, usikre og urolige tider skaper usikkerhet. Jeg er full av respekt for jobben de ansatte gjør. Det tenkes og gjøres mye nytt og kreativt, for å oppnå det vi har satt som mål, konstaterer Robert Pettersen.

Høye investeringer

Investeringsutgiftene i 2023 var på 293 millioner kroner totalt. Det er rundt 50 millioner kroner mer enn året før. De største investeringsprosjektene er 131 millioner kroner til vann og avløpsanlegg, nye gymsaler på Båsmo og Selfors til 77 millioner kroner og oppstart av renovering av Moheia Bad.

– Kommunens økende gjeldsgrad er en utfordring, samtidig som store utbetalinger til satsinger som flyplass og dypvannskai gjør at fondene våre må fylles opp i årene som kommer. Det positive er at vi har solid styring på alle nivå i kommunen, og en god plan for hvordan vi skal manøvrere for å skaffe oss nytt handlingsrom, sier Robert Pettersen.