Lønn- og arbeidsforhold

Havmann Ulla Myhre

Åpenhet, respekt, samarbeid og tillit er vårt felles verdigrunnlag, og er basis for alt vi gjør. Som ansatt er du Rana kommunes viktigste ressurs. Her finner du informasjon om lønn- og arbeidsforhold i vår kommune.

Vi er opptatt av at du som medarbeider trives i din daglige jobb, og sammen med dine kolleger. Trivsel og mestring er viktig for et godt arbeidsmiljø, fagmiljø og kvalitet i tjenestene.

En forutsetning for dette er at du har muligheter for personlig og faglig utvikling. Dette er med på å fremme godt medarbeiderskap, og er selve grunnlaget for yrkesstolthet og arbeidsglede.

Under kommer viktig informasjon om lønn- og arbeidsforhold.

Lønnsansiennitet

For at vi skal kunne beregne korrekt lønn må du sende inn vitnemål, arbeidsattester og annen relevant dokumentasjon. 

Arbeidsattester og tjenestebevis skal vise start- og sluttdato, samt hvor mye du har jobbet i prosent eller antall timer.

Fastsettelsestidspunkt

Datoen for lønnsansiennitet blir fastsatt til den 1. i måneden.

Hva teller med?

Fastsetting av lønnsansiennitet er ett av flere grunnlag for å bestemme hvilken lønn en ny medarbeider skal ha. 

Lønnsansiennitet fastsettes når du blir ansatt i kommunen. Grunnlaget for beregning er dokumentasjon du har levert til oss i form av arbeidsattester som viser tidligere lønnet arbeid. CV er ikke godkjent som dokumentasjon.

De fleste stillinger i kommunen er plassert i en lønnstabell med ansiennitetstrinn der lønn stiger for hvert nytt trinn som oppnås. Slik stigning skjer automatisk i lønnssystemet.

Reglene for å beregne lønnsansiennitet står i hovedtariffavtalen.

Hovedreglene for godskriving av lønnsansiennitet er:

 • Lønnsansiennitet regnes tidligst fra du er fylt 18 år.
 • Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser i samme tidsrom.
 • All offentlig og privat arbeidspraksis med lønn godskrives. En fast avtalt stillingsprosent gir full uttelling i aktuell arbeidsperiode. Har du vært tilkallingsvikar og jobbet som timelønnet arbeidstaker, beregnes godskriving av arbeidspraksis forholdsvis.
 • Verneplikt godskrives. Attest fra militæret må innleveres.
 • Har du tidligere tatt utdanning og oppnådd fagbrev, uansett område, kan du få godskrevet verdiskapningsdelen i lærlingetida.  Vanligvis utgjør denne 1 år i et normalt lærlingeløp på 2 år.  Attest som viser hvilket tidsrom du har vært lærling må legges fram.
 • Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år dersom du i perioder har hatt som hovedbeskjeftigelse å være hjemme for å pleie barn, eldre eller syke. Eget skjema om omsorgstjeneste må fylles ut. (PDF, 120 kB)
 • For stillinger uten krav om utdanning, eksempelvis i assistentstillinger, kan det også godskrives inntil 6 år ulønnet arbeid i hjemmet der dette har vært hovedbeskjeftigelsen. Eget skjema om arbeid i hjemmet må fylles ut. (PDF, 121 kB)

Lønn, forsikring og pensjon

Alle medarbeidere i Rana kommune er dekket av tariffavtale inngått med arbeidstakerorganisasjonene. Hovedtariffavtalen regulerer lønns – og arbeidsvilkårene for alle arbeidstakere i kommunen.

Medarbeidere i Rana kommune er forsikret mot skader og ulykker i arbeidet eller i fritiden. Forsikringen inkluderer gruppelivsforsikring, yrkesskade - og ulykkesforsikring.

Rana kommune har pensjonsordninger i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens pensjonskasse for undervisningspersonale). Pensjonsordningen dekkes i hovedsak av arbeidsgiver og kommer på toppen av lønnen.

Visste du forresten at Rana kommune som arbeidsgiver betaler en premie som tilsvarer ca. 8% –15% av lønnen for å finansiere rettighetene innen pensjonsordningen?

Kontakt KLP

I tillegg betaler de ansatte selv 2% av lønnen, og ordningen gir da rett til:

 • alderspensjon/AFP
 • attføringspensjon/ uførepensjon
 • ektefellepensjon
 • barnepensjon

KLP startet som et spleiselag av små kommuner over hele landet. I dag er de Norges største pensjonsselskap. De er et annerledes finansselskap, fordi kundene eier selskapet. All verdiskapning kommer kundene til gode.

Kontakt KLP her.

Kontakt SPK

SPK sin oppgave er å levere pensjon, forsikring og boliglån på en enkel og effektiv måte til ansatte i staten, skoleverket og virksomheter som har en tilknytning til det offentlige. SPK forvalter pensjonsrettigheter for ca.1 300 virksomheter og over én million nordmenn som jobber eller har jobbet i det offentlige.

Kontakt SPK her.