Driveplikt

Driveplikt gjelder for alle eiere av jordbruksarealer og den gjelder hele eiertiden. Den kan oppfylles ved at eieren driver selv, eller ved at jorda leies bort. 

Alle eiendommer som har fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite har driveplikt. Driveplikten gjelder gjennom hele eiertiden, fra du blir eier til du overdrar eiendommen til noen andre. 

Driveplikten gjelder ikke skog. For skog gjelder skogbruksloven. 

 

Hvordan oppfyller jeg driveplikten? 

Driveplikten kan oppfylles på to måter

  • personlig oppfyllelse - at du bor der selv
  • oppfyllelse ved at du leier bort eiendommen

Når du overtar en eiendom, har du ett år på å bestemme deg for hvordan du ønsker å oppfylle driveplikten.

Utleie av jord

Hvis du ønsker å leie bort jorda, må du gjøre det i minst ti år av gangen. Avtalen må være skriftlig og ikke mulig å si opp for eieren. Du må sende kopi av alle avtalene som er inngått til landbrukskontoret.  

Kan jeg søke om fritak fra driveplikten?

Ja, det kan du. Hvis du gjør det, skal vi vurdere 

  • hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd
  • størrelsen på arealet
  • avkastningsevnen
  • om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i området
  • hvilken livssituasjon den som søker er i

Du kan sende søknaden til oss på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller sende den i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana.  

Hva skjer hvis jeg ikke driver jorda?

Hvis du er eier og ikke driver jordbruksarealet selv eller ikke har leid bort jorda, kan kommunen pålegge deg å leie den bort for minst ti år.