Restriksjoner i nedslagsfelt for drikkevann

Grunnen til at det er restriksjoner i nedslagsfeltet for drikkevann er at vi skal sikre at det er godt beskyttet. 

Nedslagsfeltene rundt drikkevannskildene våre er delt i soner (0-3). Restriksjonene innenfor de enkelte sonene, avtar i styrke med jo lengre de ligger fra drikkevannsuttaket.

I en sone gjelder alle de restriksjonene som er spesifisert for den aktuelle sonen, i tillegg til alle restriksjonene for det neste nivået. For sone 0 gjelder altså også alle de begrensingene som ligger i sone 1-3, mens for sone 3 gjelder bare begrensningene i sone 3. De samme restriksjonene gjelder rundt grunnvannsbrønner.

Disse aktivitetene og installasjonene knyttet til avløpsanlegg og utslippstillatelser er ikke tillatte

Sone 1/H110 - 1 - Nedbørsfelt inntakskilde

 • Ny bebyggelse.
 • Å utvide eksisterende bebyggelse.
 • Å legge inn vann i hytter. Kun etter spesiell tillatelse.
 • Å etablere nye avløpsanlegg. Eksisterende avløpsanlegg med utslippstillatelse kan utbedres. Da skal svartvann ledes til tett tank. 
 • Gråvann kan spres i terrenget ved utslagning eller infiltrasjonsgrøft med mer enn 20 meter til vassdrag.
 • Kjemikalietoalett.

Sone 2/H110 - 2 - Vann og bekker med direkte overføring til inntakskilde

 • Nye bolig- og hyttefelt.
 • Å etablere flere avløpsanlegg. Alle avløpsanleggene skal tilfredsstille offentlige krav.

Sone 1/H120 - 1 - Sårbare innstrømmingsområder rundt grunnvannsbrønner

 • Å bygge nytt eller utvide eksisterende bebyggelse og anlegg
 • Å etablere nye avløpsanlegg. Eksisterende avløpsanlegg kan utbedres og skal da ledes til ett tank.
 • Gråvann kan spres i terrenget ved utslagning eller infiltrasjonsgrøft med mer enn 30 meter til brønn.

I dokumentene nedenfor finner du fullstendige lister over hvilke restriksjoner som gjelder i forbindelse med drikkevann

Restriksjoner for nedslagsfelt med soneinndeling for drikkevann (PDF, 318 kB)

Restriksjoner for grunnvannsbrønner (PDF, 254 kB)