Tilskudd, spillemidler og momskompensasjon

Det kan søkes om spillemidler og tilskudd både til bygging av nye og til rehabilitering av eksisterende anlegg. 

Rana kommune kan etter søknad forskuttere spillemidler til frivillige lag og foreninger som bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.

Søk tilskudd spillemidler

Søknadsfrist til ordinære- og nærmiljø anlegg er 1. september.

Les mer om vilkår og søknadsprosess 

Søk momskompensasjon

Søknadsfristen for momskompensasjon er 1 desember. 

Les mer om regelverk momskompensasjon idrettsanlegg

Forskuttering av spillemidler

Rana kommune kan etter søknad forskuttere spillemidler til frivillige lag og foreninger som
bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet