Barn og unge Tilskudd/inkludering

Rana kommune jobber for å inkludere barn og unge gjennom ulike tiltak og samarbeid med frivillige organisasjoner.

Kommuner som får statlige midler gjennom tilskuddsordningen skal ha en knutepunktfunksjon som koordinerer det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen.

Knutepunktfunksjonen skal være et kontaktpunkt i kommunen for andre aktører som jobber med inkludering av barn i målgruppen.

Tilskudd til inkludering av barn og unge - Utlysning for 2022

Det er nå lyst ut midler for tilskuddordningen til inkludering for barn og unge. Informasjon om ordningen finner dere på Bufdir sine nettsider.Tilskudd,bufdir 

Her finner dere selve utlysningen Utlysning 

Det anbefales at alle som skal søke leser veilederen nøye.

Bufdirs søknadsportal skal brukes ved søknad om midler.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0-24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsfristen er 17. desember 2021

Har dere spørsmål knytte til ordningen/søknaden kan dere ta kontakt med Anne Skar Gabrielsen