Dele eiendom

Hvis du ønsker å dele eiendommen din i to eller flere eiendommer, må du søke kommunen om tillatelse. Skal du kjøpe tomta du leier (fester), må grunneieren søke om tillatelse.

Sjekk planene og bestemmelsene for eiendommen din

Før du søker om tillatelse til å dele en eiendom, må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen. Planene og bestemmelsene er avgjørende for hvilke endringer du kan gjøre på eiendommen din.

Finn informasjon om eiendommen din og hva du har lov til å gjøre 

Samle alt du må ha med i søknaden

 • Skriv ut kart og tegn inn de nye eiendomsgrensene på dette kartet. Situasjonsplanen skal vise de eksisterende grensene og den ønskede delelinjen (nye eiendomsgrenser).
 • Søk om dispensasjon hvis den nye eiendomsgrensen ikke stemmer med reguleringsplanen. Du må begrunne dispensasjonssøknaden skriftlig, og legge den ved søknaden om å dele eiendommen. Du finner skjema og veiledning for å søke om dispensasjon lenger ned i denne artikkelen.

Hvis tomten din er vanskelig å bygge på (har den for eksempel kupert eller skrått terreng?), bør du også legge ved et kart som viser et forslag til hvor du ønsker å plassere et hus i framtiden. Legg også ved et terrengsnitt. Kartet skal vise plasseringen av kjøreatkomsten og nødvendig areal til parkering og uterom.

Varsle naboene dine 

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i søknaden din, må du varsle naboene. Du trenger ikke varsle naboene hvis de ikke blir berørt av delingen. Hvis du for eksempel skal fradele for å innløse en festetomt, er det ikke nødvendig å varsle naboene.

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om delingssøknaden. Naboene skal sende kommentarene (merknadene) sine til deg. 

Du kan sende elektronisk nabovarsel på e-Torg

Hvis du ikke ønsker å sende inn nabovarsel elektronisk, finner du blanketter for nabovarsel hos Direktoratet for byggkvalitet.

Slik søker du 

Søk om fradeling 

Dette må du legge ved søknaden 

 • en situasjonsplan
 • en rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søk om oppmåling (PDF, 70 kB)
 • en kopi av nabovarselet
 • en kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
 • eventuelle merknader fra naboene
 • en begrunnelse hvis naboene ikke er varslet

Andre dokumenter som kan være nødvendig å legge ved søknaden

 • en søknad om dispensasjon
 • en avkjøringsplan
 • erklæringer eller avtaler om veirett, ledninger og nødvendig vedlikehold som går over andre eiendommer
 • eventuelle erklæringer om at den gjenværende eiendommen (den opprinnelige eiendommen) gir den fradelte (ny) eiendommen rett til veg, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold
 • en utslippstillatelse for sanitært avløpsvann hvis det ikke finnes kommunale vann- og avløpsledninger
 • en bekreftelse fra seksjon for vann og avløp på at det er kapasitet på det kommunale vann- og avløpsnettet til å koble seg på
 • dokumentasjon som viser at byggegrunnen er trygg
 • vedtak etter jordloven
 • et vedtak om avkjøringstillatelse eller utvidet bruk av avkjørsel fra offentlig vei. Dette behandles av veieieren, som kan være seksjon for samferdsel, park og idrett i Rana kommune, Nordland fylkeskommune eller Statens vegvesen

Hvor sender du søknaden?

Send søknaden med vedlegg på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana.

Koster det noe å søke om å dele en eiendom?

Ja, det gjør det. Du må betale to gebyr - ett for behandlingen av delingssøknaden, og ett for oppmålingen av eiendommen.