Varsel om feiing

Dersom du har mottatt en SMS med varsel om feiing eller på annen måte blitt varslet eller gjort avtale om feiing, vil denne siden gi nødvendig informasjon om feiingen.

Varsel om feiing

I medhold av Forskrift om brannforebygging § 17 første ledd, vil Feietjenesten i Rana foreta feiing av skorstein(er) på din eiendom / der du bor.

Tidspunkt

Dag og dato går fram av mottatte SMS eller annen avtale.

Feiing vil vanligvis foregå mellom kl 08.30 og 13.30. Det er mulig å gjøre en nærmere timeavtale direkte med brannforebyggeren.

Henvendelser om feiingen

Telefon nr. til brannforebyggeren er oppgitt i mottatte SMS.

 • Telefontid er 08.30 - 15.00. Brannforebyggeren kan ha redusert tilgjengelighet fram til 13.00 og vi anbefaler å ringe mellom kl. 13.00 og 15.00. 
 • Vi ringer tilbake på ubesvarte anrop som kommer inn på arbeidsdager mellom kl. 08.30 og 15.00 (ikke i ferier og andre fridager).

Henvendelser kan eventuelt rettes til Feierinspektøren:

E-post: bjorn.kvitnes@rana.kommune.no
Tlf: 75 14 58 05
Besøksadresse: Myraveien 2, 8622 Mo i Rana

 • Telefontid er 08.30 - 15.15.

Feierinspektørens telefon er ikke betjent når han er ute av kontoret og det anbefales derfor å benytte e-post.

Utsettelse av feiing

Dersom feiing ikke kan utføres til varslet tid, er det mulig å avtale ny tid for feiing. Avtaler utenom planlagt rute legges fortrinnsvis til fredager.

Henvendelse om utsettelse av feiing må gjøres senest dagen før feiingen. Dersom henvendelse om ny avtale for feiing kommer først etter at feieren har registrert bomtur, vil dette medføre at det blir fakturert for to oppdrag.

OBS: Selv om det fyres lite, er det viktig at feiingen utføres. 

 • Ved feiing kontrolleres også skorsteinens tilstand. 
 • Unnlatt feiing betyr et merarbeid for feietjenesten og ofte økte kostnader for huseier. Skorstein som ikke feies/kontrolleres kommer automatisk til forfall påfølgende år. Ved feiing settes en ny nestedato fra 1 til 10 år fram i tid, alt etter behov.

Før feieren kommer

Adkomst og tilrettelegging

 • Alle stiger må være på plass. Gi beskjed dersom du ønsker at feieren skal reise stige.
 • Det må ikke være fyr i ildsted ved feiing.
 • Lås opp der feieren må ferdes innendørs. Eier, bruker eller stedfortreder må være til stede dersom feieren må ferdes innendørs. Unntak er fellesarealer. 

OBS: Løse takstiger (bøylestiger) godkjennes ikke som adkomst på tak.

Unngå nedsoting!

Av og til får feietjenesten melding om at det har kommet inn sot under feiing. 

 • Alle ventiler, luker og spjeld på ildsted(er) og skorstein må være lukket.
 • Røykrørsinnføring og eventuelle skjøter og tilkobling til ildsted må være tette. Dekk til hvis du er i tvil.
 • Skorstein, røykrør og ildsted må være uten skader. Dekk til hvis du er i tvil.
 • Åpen peis må tildekkes. Det samme gjelder eldre ildsteder med koketopp / ringer.
 • Vinduer og dør mot andre rom bør være lukket.
 • Mekanisk ventilasjon / avtrekk bør slås av før feiingen.

Vær oppmerksom på at nytt ildsted eller endring i fyringsmønster kan gi endring i sottype og dermed endret risiko for nedsoting.

Feietjenesten tar ikke ansvar for nedsoting som følge av feil eller skader på fyringsanlegg, åpne luker og spjeld, eller manglende tildekking der dette er anbefalt.

Om feiing

Hvor ofte blir det feiet?

Feiehyppighet bestemmes etter behov, på grunnlag av feietjenestens risikovurdering. Vurderingskriteriene er blant annet: sotmengde, skorsteinens type og tilstand, og type bebyggelse.

Hyppighet går fram av tilbakemelding etter feiing. Hyppigere feiing kan avtales.

Værforbehold og sykdom

Vi tar værforbehold (streng kulde, kraftig nedbør eller sterk vind). Vi tar også forbehold om at feiingen ikke kan gjennomføres til varslet tid på grunn av sykdom eller andre uforutsette hindringer. 

 • Endringer i forhold til varslet tid for feiing vil bli meddelt pr SMS.

Adkomst for feiing

 • Der stige står på glatt underlag, for eksempel dekke av tre, må denne sikres.
 • Der høgde opp til tak er mer enn 5m, må stigen festes i toppen.
 • Der det feies fra tak med helling, må det være montert godkjent (fastmontert) takstige/trinn plassert inntil skorstein.
 • Der feiing foregår fra loft, må det være låst opp for feieren. Det må være ryddet adkomst til feieluke og eventuell klær på tørkestativ e.l. bør fjernes.

Relatert

Feiing