Er du bekymret for et barn eller ungdom?

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Hvis meldingen også omfatter søsken, må du sende én bekymringsmelding for hvert barn.

Barn, ungdom og foreldre kan også selv ta kontakt med barnevernet. 

Slik melder du ifra til barnevernet

Telefon: 75 14 66 00 Døgnvakt etter kl. 15:45 tlf 90 65 15 77
Personlig oppmøte: Midtre Gate 4
Postadresse : Postboks 173, 8601 Mo i Rana 

Elektronisk post sendes:Org.nr.983938132

Bekymringsmelding

Du kan være anonym

Du kan velge å være anonym. Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken større troverdighet.

Meldeplikt

Offentlige myndigheter og en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker

Hva skjer videre?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks.

Barnevernet vil enten starte en undersøkelse eller henlegge meldingen dersom den ikke er seriøs. Undersøkelsen skal gjennomføres så fort som mulig, og senest innen 3 måneder. Undersøkelsen tilpasses sakens alvorlighetsgrad, skal stå i forhold til meldingens innhold og skal ivareta barnets beste. Barneverntjenesten iverksetter tiltak om nødvendig.