Barnehagemyndigheten

Kommunen fører tilsyn med både kommunale og private barnehager. Kommunen er lokal barnehagemyndighet, og skal påse at barnehagene drives i samsvar med barnehageloven.  Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning.

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for utvikling og læring for barna. Målet er en trygg barnehage der barna kan leke og lære. Barnehageloven stiller krav til barnehageeier for å sikre at alle barnehagebarna mottar minimum det samme tilbudet. 

Barnehagemyndigheten har en veiledningsplikt, og skal hjelpe barnehagene slik at de oppfyller kravene i barnehageloven. 

Kommunens tilsynsmyndighet kan pålegge barnehager å rette opp uforsvarlige eller ulovlige forhold. Målet er å sikre at barnehagene følger lover og forskrifter, og at barna får et tilbud med god kvalitet. 

I Rana kommune er det stabsleder for oppvekst og kultur som er kommunens tilsynsmyndighet overfor barnehagene.

Barnehagemyndigheten har følgende oppgaver: 

  • veiledning og tilsyn 

  • godkjenning av barnehager 

  • behandle søknader om dispensasjoner fra barnehager 

  • finansiere private barnehager  

  • andre myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter. 

 

Er du misfornøyd med tilbudet i barnehagen?

Du bør som hovedregel ta opp bekymringen eller klagen med pedagogisk leder eller styrer, før du eventuelt sender den til barnehagemyndigheten. Å løse en sak på lavest mulig nivå er hensiktsmessig for alle involverte parter.  Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre og foresatte.

Dersom det gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du ta opp problemstillingen i barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.

Dersom dette ikke løser problemstillingen, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i Rana kommune.

Nyttige lenker

Barnehageloven

Regelverk for barnehager

Tilsyn med offentlige og private barnehager

Rammeplan for barnehagen