Priser og gebyrer

Priser og gebyrer
Gebyr Priser
Behandlingsgebyr for leie av gateareal, gravesøknad, tillatelse til graving i kommunal grunn Kr 6 800
Gebyr for graving uten godkjent søknad Kr 13 600
Gebyr ved ny behandling, avvik, endring eller utvidelse av gitt gravetillatelse Kr 1 800
Godkjenning og oppfølging av arbeidsvarslingsplaner Kr 1 600
Gebyr for leie av offentlig trafikkareal til riggplass for containere ol: Per m2 og virkedag Kr 2
Gebyr for riggplass, containere på parkeringsplass per plass og virkedag Kr 100