Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunens ansvar

 • Ta hånd om berørte personer og deres pårørende
 • Redningstjeneste, helsetjeneste, psykososialt kriseteam
 • Bistå med evakuering og innkvartering (berørte og redningspersonell)
 • Informere om tiltak for egen bestkyttelse
 • Forpleining og forsyningsstøtte - vann, strøm, mat, klær, varme etc.
 • Opprydding og oppretting
 • Vern om miljø og materielle verdier

Den nasjonale beredskapen bygger på

Samfunnssikkerhet prinsippene
Nærhet Likhet Ansvar Samvirke
En krise håndteres på lavest mulig nivå Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen. Den myndighet som har ansvaret til daglig har også ansvaret i en krise. Myndighetene har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med andre med hensyn til forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Formålet i forskriften § 1 om kommunal beredskapsplikt er "å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen med sikte på å redusere risiko for tap av eller skade på helse, miljø og materielle verdier."  

Når etableres det kriseledelse?

Det etableres kriseledelse når en hendelse har en slik karakter eller omfang at det faste organiserte ledelsesapparatet ikke er egnet til å lede innsatsen på eget nivå. Eller hvis krisen krever at flere instanser samhandler for å løse krisen. 
Rådmann/Ordfører beslutter om kriseledelse skal etableres. Det er hendelsens karakter og omfang som avgjør hvor mange personer som må trekkes inn i arbeidet.

Forventede oppgaver av kommunen

 • Opprettholde ordinære funksjoner og tjenester  
 • Informasjon til befolkningen, media og egne ansatte   
 • Sikre tilgang på ressurser    
 • Samvirke med frivillige og private aktører

Mål med kommunens beredskapsarbeid

Ivareta befolkningen sikkerhet og trygghet.

Målet skal nås gjennom at

 • Kommunen skal ivareta sitt beredskapsansvar gjennom helhetlig og systematisk arbeid.
 • Kommunen skal være en tilrettelegger for at kommunen, lokalsamfunnet og andre aktører gjennom samskaping skal lykkes i beredskapsarbeidet.