Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Bærekraftig omstilling

FNs generalforsamling vedtok høsten 2015 Agenda 2030 og FNs 17 bærekraftsmål for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. 

Målene skal vise veg mot bærekraftig utvikling på kort og lang sikt, og er en felles, global handlingsplan for myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn. Formålet er å stoppe klimaendringer, bekjempe ulikhet og utrydde fattigdom innen 2030. Bærekraftig utvikling betyr utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner skal få dekket sine.

FN`s bærekraftmål: 1. utrydde fattigdom, 2. utrydde sult, 3. god helse og livskvalitet, 4. god utdanning, 5. likestilling mellom kjønnene, 6. rent vann og godse sanitærforhold, 7. ren energi til alle, 8. anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9. industri, innovasjon og infrastruktur, 10. mindre ulikhet, 11. bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12. ansvarlig forbruk og produksjon, 13. stoppe klimaendringene, 14. livet i havet, 15. livet på land, 16. fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, 17. samarbeid for å nå målene - Klikk for stort bildeFN`s 17 bærekraftmål. FN

 

 

For å oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030 må vi jobbe lokalt. I 2019 innførte regjeringen FNs 17 bærekraftmål som nytt rammeverk for fylkeskommunenes og kommunenes planlegging. Regjeringen understreker at kommuner har en avgjørende rolle i bærekraftsarbeidet, fordi de er nærmest befolkningen, lokale bedrifter og organisasjoner. I tillegg er de ansvarlige for samfunnsutviklingen, tjenester og den fysiske infrastrukturen som påvirker levekår og utviklingsmuligheter. 

Rana var en av 12 kommuner og tre fylkeskommuner som i 2020 etablerte et nasjonalt bærekraftsnettverk, med mål om å få fart på bærekraftig samfunnsomstilling og bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030. Til grunn for Bærekraftsnettverkets arbeid ligger nasjonale forventninger til planlegging og Stavangererklæringen, som sier at kommunene og fylkeskommunene vil samarbeide med FN for:  

• å gi alle kunnskap om status på bærekraftsmålene i sitt lokalsamfunn 

• å utvikle planer for samfunnsutvikling som viser hvordan vi skal nå bærekraftsmålene 

• å mobilisere og støtte innbyggere, næringsliv, organisasjoner og akademia som bidrar til bærekraftig utvikling 

• å måle og evaluere effekten av innsatsen 

 

Bærekraftsmål nr. 17 «Samarbeid for å nå målene» plassert øverst som en forutsetning for å nå de andre bærekraftsmålene. Bærekraftig omstilling innebærer at Rana kommune tar en mer tydelig samfunnsutviklerrolle, ved å legge til rette for at ulike samfunnsaktører kan jobbe bedre sammen for å nå bærekraftsmålene. I Rana kommune jobber vi blant annet med å etablere en bærekraftslab, der næringsliv, frivillighet, akademia og offentlig sektor kan jobbe sammen om bærekraftig verdiskaping og innovasjon. Vi jobber også med bærekraftige anskaffelser, og med ledelsesutvikling som fremmer samarbeid på tvers. Videre jobber vi med å utvikle nye og mer deltakende former for planlegging og medvirkning.  

 

Bærekraftsmål nr. 17: samarbeid for å nå målene - Klikk for stort bildeBærekraftsmål nr. 17 Rana kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høsten 2020 etablerte Rana, Bodø og Narvik et regionalt nettverk Bærekraft i Nord - et nettverk for kommuner i Nordland, som skal jobbe sammen, inspirere hverandre, dele erfaringer og informasjon. Bærekraft i Nord er en forlengelse av og samarbeider med det nasjonale Bærekraftsnettverket, og målet er styrket regional kraft i bærekraftsarbeidet.