Rana kommune som arbeidsgiver

Rana kommune leverer et vidt spekter av tjenester til innbyggerne. Kommunen har om lag 2000 ansatte som gjennom sitt engasjement og sin jobbutførelse bidrar til at det er godt å leve og bo i Rana. Rana kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen for å levere gode tjenester med riktig kvalitet.

Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og handlinger som arbeidsgiver står for og praktiserer daglig overfor medarbeiderne. Arbeidsgiverstrategien beskriver hvordan kommunens politiske og administrative ledelse skal forvalte sin rolle for å være en attraktiv arbeidsgiver. Arbeidsgiverstrategien beskriver på et overordnet nivå hvordan kommunen skal rekruttere, utvikle og ta i bruk menneskelige ressurser for å nå sine mål. I kommuneplanens samfunnsdel 2017 -2027 er følgende satsingsområder prioritert:

  • vekstkraft og attraktivitet
  • grønn omstilling
  • livskvalitet og mestring
  • fremtidsretta infrastruktur

Nyttige lenker: