Fakta om Rana

Mo i Rana/Måefie  ligger i Rana kommune/Raanen tjielte og med et areal på 4 460 km², den tredje største byen i Nord-Norge. Rana/Raane er også den tredje største kommunen i Nord-Norge. Byen har  over 21 000 innbyggere, mens kommunen Rana/Raane har over 26 000 innbyggere. Mo i Rana/Raanen tjielte er det befolkningsmessige sentrum på Helgeland, og bysentrum for et omland på størrelse med Østfold, Vestfold og Akershus.

Mo i Rana er en ung by med lyst til å vokse mer. Vi jobber aktivt for å legge til rette for at de som bor her skal trives, og legger til rette for at Rana skalSamisk flagg - Klikk for stort bildesamisk flagg  være en attraktiv kommune å flytte til.

Den tunge statsindustrien i Mo i Rana ble lagt ned på åttitallet, og er i dag erstattet av et variert næringsliv. Rundt hundre små og store bedrifter, med norske og utenlandske eiere, holder til på det gamle jernverksområdet som er omgjort til næringspark - Mo Industripark (MIP). I hele Rana er det mer enn 1.600 bedrifter, og byen har rike kompetansemiljøer innen industrifag, data, utdanning og kultur. Nasjonalbibliotekets avdeling med mer enn to hundre ansatte og Nordland teater er store kulturbedrifter i byen. Byen har også fylkesbibliotek, distriktsmusikere og sydsamisk teater, en stor kulturskole, godt besøkt kino, flere muséer og et rikt foreningsliv. Barn og unges oppvekst-vilkår er et prioritert område i Rana. Vi har full barnehagedekning og et godt utbygd skoleverk med utdanningstilbud på alle nivå.

Mo i Rana er kommunikasjonssenter på Nord-Helgeland, med jernbane, europaveiforbindelse nord-sør og øst-vest, flyplass og en av landets største havner.
Rana kommune legger vekt på rask og effektiv tilrettelegging for næringslivet. Rana Utvikling as, som eies av kommunen og næringslivet, er en dynamisk sparringspartner og tilrettelegger for etablerere. I likhet med våre nabokommuner har vi nok areal, både for næringsvirksomhet og fritidsformål. Ranas naturrikdommer, med nærhet til fjell og hav, gir gode muligheter til rekreasjon, jakt og fiske.

Industrielt tyngdepunkt

Rana kommune er landsdelens industrielle tyngdepunkt med en grønn industri i verdensklasse, hvor Mo Industripark (MIP) er motoren. Mo i Rana har et dynamisk bysamfunn med kompetanse, kultur og kreativitet. 

Samisk historie i Rana

Rana er stor på samisk historie og kultur. Mange innbyggere er samer eller har samisk bakgrunn. I desember 2021 vedtok Kartverket Måefie  som sørsamisk parallellnavn på Mo i Rana. Opprinnelsen til Måefie går tilbake til registreringer ca. 1890 og antas å være oppstått av en samisk variant av norrønt moar. Raane og Raanen tjielte er de samiske parallellnavnene for henholdsvis Rana og Rana kommune. 

Den samiske historien i Rana favner fra Atlanterhavet til Østersjøen, og er en del av den flere tusen år gamle samiske historien fra Kolahalvøya til Sør-Skandinavia. Det er spennende å tenke på at mennesker fra ulike kulturer har møttes og levd sammen i Rana-området lenge før statene Norge og Sverige til dannet.

I norrøn tid vet vi at samer og nordmenn holdt til her i området. Langs E6 over Saltfjellet ligger samiske boplasser som også er eldre enn dette. På nordsida av Ranfjorden har man funnet ei samisk ski og en runebommehammer som peker tilbake på middelalderen. Ennå på 1700-tallet levde joiken i ytre deler av Ranfjorden.

Den samiske bosettinga lå langs fjordene, langs vassdraga, ved vannene og i fjellet. De drev lønnsarbeid, småbruk, fiske, jakt, håndverk og reindrift. Sannsynligvis utgjorde den samiske befolkninga rundt 10 % av de som bodde i området og var en av de største samiske befolkningene i landet.

Vi håper at ditt besøk på våre hjemmesider gir deg en positiv opplevelse av oss og inspirerer til videre kontakt!