Foryngelsesplikt etter hogst

Som skogeier har du ansvaret for å legge til rette for at ny skog skal vokse opp etter avsluttet hogst. Foryngelse av skog er et viktig tiltak for å opprettholde en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Kravene til foryngelse omfatter blant annet

  • tilfredsstillende foryngelse, som tetthet og produksjonsevne, tre år etter hogst
  • at det er samsvar mellom hogstform og foryngelsesmetode. Det bidrar til å få opp ny skog med tilfredsstillende tetthet.  

Hvis foryngelsen skal skje ved planting, er det normalt et krav om å utføre plantingen innen tre år. 

Kommunen kan utsette denne fristen når det er nødvendig ut fra klimatiske og lokale forhold. Dette må du søke om. Den nye fristen kan maksimalt være på to år. Tidspunktet for når foryngelsen skal være gjennomført, kan aldri være lenger enn fem år etter hogsttidspunktet.  

Søknad om utsatt frist for å forynge skog sendes på e-post til postmottak@rana.kommune.no