Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskuddet skal legge til rette for

  • at beite i utmark blir best mulig utnyttet
  • å redusere tap av dyr på utmarksbeite 
  • å fremme fellestiltak i beiteområdene