Tilskudd til drift av beitelag

Beitelag kan få støtte til drift for å samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. 

 

Du kan lese mer om tilskudd til drift av beitelag på Landbruksdirektoratet sine sider.