Tilskudd til drift av beitelag

Beitelag kan få støtte til drift for å samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite.