Truede arter

Truede arter er arter som står i fare for å dø ut. Arealendringer er den største påvirkningsfaktoren på det biologiske mangfoldet. Man antar at hele 90 prosent av de truede artene er negativt påvirket av arealendringer.

På "Norsk rødliste for arter 2015" er det ført opp 4438 arter. Fjellrev, ulv og lomvi er blant de artene som er kritisk truet i Norge. 

Du kan lese mer om fjellreven her    

Du kan lese mer om humler her    

Du kan lese mer om dverggås her

 

Norsk rødliste

 

Du kan lese mer om truede arter hos Miljødirektoratet.