Klima

På denne siden finner du en oversikt over klimaarbeidet til Rana kommune.

Klimamål

Rana kommune har som mål å kutte utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 40% innen 2030 sammenlignet med 2009.

De ikke-kvotepliktige utslippene kommer i hovedsak fra transport og jordbruk. Oppvarming av bygg, HFK-gasser fra kuldeanlegg og lignende og metan fra avfallsfyllinger er også helt utenfor kvotesystemet. 

I tillegg er deler av utslippene fra industri, olje- og gassutvinning og energiforsyning ikke-kvotepliktige.

Du kan lese mer om norske utslipp og opptak av klimagasser på Miljødirektoratet sine sider om miljøstatus.

Hva gjør kommunen?

Rana kommune har som mål å bli Norges grønne industrihovedstad. For å bidra til å nå dette målet, har kommunen: 

 • bygget/bygger nye Gruben og Båsmo skoler (utslippsfrie anleggsplasser og karbonlagring i bygg)
 • elektrifisert bilparken vår
 • bygget ladestasjoner for elbiler
 • gratis utleie av el-sykler til innbyggerne
 • utvidet gang- og sykkelveinettet

Vi har også startet på flere nye prosjekt.

I klimabudsjettet kan du finne en samling av prosjekter og tiltak. Klimabudsjettet kommer første gang i desember 2021 og gjelder for den neste planperioden som er fra 2022 til 2025.  

Her finner du oversikt over ladestasjonene for elbil.

Hva kan jeg gjøre?

Hvis du vil bidra til at klimagassutslippene i kommunen går ned, er det flere ting du kan gjøre:

 • Reduser personbilbruken. Reis kollektivt, sykle eller gå. 
 • Reduser matsvinnet.
 • Kutt ned unødvendig energibruk.
 • Bli med på en av prosjektene i kommunen. 

 

Status

De historiske utslippene i kommunen kan du se i Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsregnskap.

 

Klimabudsjett

Rana kommune har vedtatt et klimagassregnskap for 2022. Dette skal være styringsdokumentet for klimaarbeidet i kommunen. I dette er det en oversikt over:

 • Klimamål og status på utslipp i kommunen
 • Tiltak som har blitt gjennomført
 • Tiltak som skal gjennomføres
 • Framskrivninger av utslippene
 • Oppsummering: Er kommunen i rute til å nå målene?

 

Kommuneplan 2017-2027 (PDF, 9 MB)

Budsjett og økonomiplan 2021-2024 (PDF, 6 MB)