Krisesenteret - et tilbud til voldsutsatte

Krisesenteret er et døgnåpent hjelpetilbud til mennesker som utsettes for, eller har vært utsatt for vold fra en partner, familie eller andre som de har et nært forhold til. 

  • Det trengs ingen henvisning eller timeavtale for å få hjelp ved Krisesenteret. Du kan selv ta direkte kontakt på telefon 75 14 49 44 eller på e-post: krisesenteret@rana.kommune.no . Andre i hjelpeapparatet kan også ta kontakt med Krisesenteret for deg.
  • Tilbudet er gratis, og er for alle uansett nasjonalitet, oppholdsstatus, funksjonsgrad, alder, religion, kjønnsuttrykk eller legning. Krisesenteret bruker tolk i alle samtaler hvor det anses nødvendig.

Krisesenteret har opplysningsplikt til barneverntjenesten, og en avvergelsesplikt om det foreligger fare for liv eller alvorlig skade på noens helse.
Utenom denne opplysningsplikten har krisesenteret lovpålagt taushetsplikt og INGEN trenger å vite at du er i kontakt med oss om du ikke ønsker det SELV!  

Fysisk vold og psykisk vold er to hovedkategorier av vold, med flere underkategorier

Ulike underkategorier av fysisk og psykisk vold kan være:

Det er mulig denne listen hjelper deg med å gjenkjenne signaler på om du selv eller andre blir utsatt for vold. Merk at listen ikke er fullstendig, men en oversikt over de viktigste formene for vold. Det kan være at du opplever eller er vitne til andre typer vold enn det som er listet opp her. Ulike former for vold kan både gripe over i hverandre, og opptre samtidig i et voldelig forhold. Uansett er det viktig at du vet at det er hjelp å få om du ønsker det!

Barn og ungdom som lever med vold i familien

Det er i dag antatt at 50% av de som utsetter sin partner for vold også utsetter barna for vold. Familievold forekommer på tvers av alle hudfarger, religioner, etnisk bakgrunn og innen alle økonomiklasser.

Våre samarbeidskommuner

Lover og forskrifter

Lov om kommunale krisesentertilbud (Krisesenterloven)