Adresser og bolignummer

En offisiell adresse, er den fullstendige adressen for en bygning, en bygningsdel, en bruksenhet, en eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret (matrikkelen). Kommunen er ansvarlig for tildeling av offisielle adresser. 

Hvilke bygninger skal ha adresse?

Bygninger som brukes til

 

  • boligformål
  • fritidsformål
  • næringsvirksomhet
  • offentlig virksomhet
  • publikumsrettet virksomhet

 

skal tildeles en offisiell adresse.

 

Ubebygde eiendommer som det er planlagt å bygge på, skal også tildeles adresse. 

 

Slik tildeler kommunen adresser

Utvalg for miljø, plan og ressurs tildeler navn til veier etter regelverket i Lov om Stadnamn.

 

Seksjon for kart og arealplan tildeler adresser etter regelverket i matrikkelloven. 

Les mer om adressering

 

Du kan ikke klage på tildeling av gatenavn, men du kan klage på husnummer og til hvilken vei eiendommen er adressert.

 

Bolignummer (bruksenhetsnummer)

I et flerbolighus, for eksempel ei blokk, skal hver enkelt leilighet og hybel tildeles en egen adresse i form av et bolignummer (bruksenhetsnummer). 

 

Hva betyr bolignummeret?

Hvis du for eksempel har bolignummer H0203, betyr det at leiligheten din ligger i andre hovedetasje og at den er nummer tre fra venstre. Alle eneboliger med én boenhet har bolignummer H0101. Disse merkes ikke.

Les mer om bruksenhetsnummer.

 

 

Skilting

Grunnen til skilting, er at alle skal finne frem enkelt. Både veier, hus og andre adresseobjekter skal skiltes. Skiltene skal plasseres og utformes slik at de er lette å lese og vedlikeholde. De skal være lette å lese også når det er mørkt. 

 

Det offentlige (vegvesenet, fylkeskommunen og kommunen) har ansvaret for adressenavnskilt (gate- og veinavn).

 

Eieren, festeren eller tiltakshaveren har ansvar for å merke bygningen eller eiendommen med husnummer (adressenummerskilt). 

Les mer om skilting.