Adresser og bolignummer

En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen. Kommunen er ansvarlig for tildeling av offisielle adresser. 

Hvilke bygninger skal ha adresse?

Bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig eller publikumsrettet virksomhet skal tildeles offisiell adresse. På samme måte skal ubebygde eiendommer som er planlagt bebygd, tildeles adresse. 

 

Slik tildeler kommunen adresser

Utvalg for miljø, plan og ressurs tildeler navn til veger etter regelverket i Lov om Stadnamn.

 

Seksjon for kart og arealplan tildeler adresser etter regelverket i matrikkelloven. 

Les mer om adressering

 

Du kan ikke klage på tildeling av gatenavn, men på husnummer og til hvilken veg eiendommen er adressert.

 

Bolignummer (bruksenhetsnummer)

I et flerbolighus, for eksempel ei blokk, skal hver enkelt leilighet og hybel tildeles egen adresse i form av et bruksenhetsnummer (bolignummer).

 

Hva betyr bolignummeret?

Har du bolignummer H0203, forteller det at leiligheten din ligger i andre hovedetasje og at den er nummer tre fra venstre. Alle eneboliger med én boenhet har bolignummer H0101, disse merkes ikke.

Les mer om bruksenhetsnummer.

 

Skilting

Formålet med skilting er å finne frem enkelt. Både veger, hus og andre adresseobjekter må skiltes. Skiltene må ha en god plassering, utforming og et vedlikehold som gjør dem lett lesbare, også i mørke.

 

Det offentlige (vegvesenet, fylkeskommunen og kommunen) har ansvar for adressenavnskilt (gate-/vegnavn)

 

Eieren, festeren eller tiltakshaveren har ansvar for å merke bygningen eller eiendommen med adressenummerskilt (husnummer).

 

Les mer om skilting.