Informasjon om viktige ressurser og kontakter for veteraner

NVIO 

(Norske veteraner i internasjonale operasjoner) avdeling Rana og omegn, dekker også nabokommunene Hemnes, Nesna, Lurøy og Træna. Aktivitetene består i hovedsak av medlemsmøter, hyggekvelder, foredrag og andre kulturelle aktiviteter. Foreningen prøver å vedlikeholde kameratskap og interesse for militær fredsvirksomhet, og legger stor vekt på å involvere familiene på flere av samlingene. Dette gjelder først og fremst familieaktiviteter ved hytta i Umbukta, men også ved det tradisjonelle arrangementet "Libanesisk aften", som arrangeres hver høst. Av og til kan det være nok å snakke med noen som har opplevd noe av det samme. Lokalforeningen NVIO tilbyr kameratstøtte på telefon eller ved personlig oppmøte, samt rådgivning om det lokale hjelpeapparatet. Veterankontakt for Rana kommune er leder for NVIO Rana og omegn.

Milvetmc Chapter Helgeland 

(Militære Veteraners Motorsykkelklubb Norge) ble dannet i januar 2015. Det er et av mange Chapter (avdelinger) i Militære Veteraners Motorsykkelklubb Norge med ca 300 medlemmer. Milvetmc Chapter Helgeland har i dag 15 medlemmer. Chapterleder for Helgeland er Knut Bjarne Derås.

Milvetmc Chapter Helgeland ønsker å bygge et fellesskap for veteraner fra INTOPS (Internasjonale operasjoner), der veteraner og motorsykkel er i fokus. Familien er velkommen som medlemmer. Det gir muligheten til å inkludere familien i det veteranene har opplevd og delt ute i oppdrag for fred og frihet.

Milvetmc Chapter Helgeland samarbeider gjerne med andre MC-klubber på Helgeland og deltar på samlinger og treff der MC folk møtes.

Milvetmc Chapter Helgeland har egen Facebookside

Milvet har egen nettside

Kameratstøttetelefonen

En landsdekkende, døgnbemannet hjelpetelefon som blir besvart av noen  som har tjenestegjort utenlands. Innringer kan være anonym. Tlf. 800 48 500. Gjennom www.kameratstotte.no er det også mulig å sende skriftlige meldinger.

Forsvarets grønne linje

Et samarbeid mellom Forsvaret og Kirkens SOS. Telefonen betjenes av frivillig personell fra Kirkens SOS. Disse har trening i å snakke med mennesker som er i en vanskelig situasjon. Tlf: 800 30 445 eller 0510 3088.

Hjelpetelefon Mental Helse: 

Tlf. 116 123.

Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS): 

Bistår i oppfølging og veiledning i møte med det offentlige, juridisk hjelp og eksperthjelp innen økonomiske spørsmål. www.siops.no Tlf. 22 69 56 50.

Fastlege: 

Enhver som er bosatt i en norsk kommune har rett til å stå på liste hos lege med fastlegeavtale. Fastlegens listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus for innbyggerne på listen.

Psykisk helse og rus i Rana kommune: 

Avdelingen vil kunne gjøre vurderinger, kartlegge behov og gi et tilpasset tilbud. De ansatte har god traumeforståelse gjennom kurs i regi av RVTS, noe som gjør avdelingen godt rustet for å oppnå relasjon med veteraner som har plager. Henvisning til avdeling for psykisk helse og rus kan gjøres av fastlege, eller ved direkte kontakt med kommunen sitt tildelingskontor.

Helgelandssykehuset

Tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor psykisk helse og rus. Psykiatrisk senter Mo i Rana har bygd opp et eget tilbud for pasienter med traumelidelser og har noe erfaring med behandling av veteraner. Avdelingen har behandlingstilbud som dekker hele spekteret innenfor frivillig psykisk helsevern. Henvisning til spesialisthelsetjenesten gjøres av fastlege.

Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk (NMP): 

NMP er et supplement til sivilt helsevesen, og er et lavterskeltilbud for veteraner. Poliklinikken tilbyr medisinsk hjelp til alle veteraner med helseplager relatert til utenlandstjeneste, eventuelt med videre henvisning til sivilt helsevesen. Vurdering av psykiske helseplager oppstått i forbindelse med tjenesten blir gjort i tett samarbeid med, og oftest med videre henvisning til spesialister i psykiatri og klinisk psykologi ved Militær psykiatrisk poliklinikk eller Institutt for militærpsykiatri og stressmestring. https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/informasjon/helse/nmp

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS): 

IMPS er et supplement til sivil spesialisthelsetjeneste, og har regionale team lokalisert fem ulike steder i landet (Bardufoss, Trondheim, Bergen, Stavanger, Sessvollmoen). IMPS kan gi tilbud om målrettet og avgrenset behandling av psykiske helseplager, uavhengig av om man er tjenestegjørende eller veteran. Avdelingen kan bistå med å finne hjelp i det sivile helsevesenet, og veileder sivilt helsepersonell i ivaretakelse og behandling av veteraner med psykiske helseplager. https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/informasjon/helse/imps

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS): 

Er en ressurs for alle som i sitt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk. Hovedmålet til RTVS Nord er å styrke den regionale kompetansen på volds-, traume og selvmordsfeltet. Dette gjøres gjennom undervisning eller ved veiledning. Se.https://rvtsnord.no/

Tilbud i regi av Forsvaret

Forsvaret har etablert en rekke tilbud til støtte for veteraner og pårørende. Informasjon og oversikt over tilbud finnes på forsvarets hjemmeside Noen viktige ressurser og tilbud nevnes i denne kapitlet.  

Forsvarets veteransenter

lokalisert på Bæreia utenfor Kongsvinger, er et rekreasjons- og aktivitetstilbud som kan benyttes av veteraner og deres familier. Epost: veteransenteret@mil.no.Tlf. 62 82 01 00.

Forsvarets åpne dør 

er et tilbud til alle veteraner og deres familier. Åpen dør består av et tverrfaglig team med både militært og sivilt ansatte. Teamet har lang erfaring med å gi råd og veiledning til veteraner og deres familier. De fleste i dette teamet er også selv veteraner fra internasjonale operasjoner. Epost:  veteraner@mil.no. Tlf. 800 85 000.

HV-14: 

Alle Heimevernsdistrikt skal «ivareta egne veteraner». Sør-Hålogaland Heimevernsdistrikt 14 (HV-14) har valgt å løse dette ved å utnevne en veteranansvarlig. Rollen til veteranansvarlig er i hovedsak å koordinere Heimevernets støtte til lokale organisasjoner og videreformidle dekorasjoner. Oppgaven er også å samarbeide om tiltak og tilbud fra lokale militære avdelinger og kommunen. Andre samarbeidspartnere er Forsvarets veterankontor.