Barn med nedsatt hørsel

Barn og unge med nedsatt hørsel skal ha et tilpasset og likeverdig opplæringstilbud i barnehage og skole. Tilbudet gjelder også barn i førskolealder som ikke er i barnehage. 

Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) tilbyr kurs for foreldre og andre nærpersoner etter søknad fra PPT. Kontakt PPT hvis du har spørsmål 

Kommunen skal i tillegg, etter visse vilkår, dekke reise og opphold for foresatte som får tilbud om særskilte kurs via Statped.

Vilkår for å få dekket reiseutgifter, reisefølge og opphold: 

  • det må foreligge tilbud om foresattkurs fra Statped med tidspunkt for kurs og hvem som deltar
  • etter endt kurs sender du søknad om refusjonsdekning til Rana kommune v/stab oppvekst og kultur, postboks 173, 8601 Mo i Rana. Merkes med refusjon for reise i forbindelse med Statpedkurs
  • kopi av innvilget Statpedkurs legges ved søknaden
  • legg ved kvitteringer betalt reise og opphold legges ved søknaden
  • dere må oppgi kontonummer refusjon skal utbetales til når dere søker        

 

På Statped sine sider kan du lese mer om hva ditt barn har krav på. 

På Utdanningsdirektoratets hjemmesider kan du lese mer om hva barn med hørselshemning har krav på.