Overvann og separering av avløpsledning

Her finner du informasjon om separeringen av avløpsledninger, overvann og overvannshåndtering i Rana kommune.

Overvann og separering av avløpsledninger

Overvann er vann fra taknedløp, drenering, sluknett og naturlig avrenning i terrenget. Dette skiller seg fra spillvann (kloakk) ved at vannet ikke er forurenset og derfor ikke må renses før det slippes ut.

Kommunen jobber kontinuerlig med å separere avløpsledningene, slik at det ikke lenger er en felles ledning med spillvann og overvann, men separate ledninger for spillvann og overvann.

Vi gjør oppmerksom på at alt utvendig arbeid på private stikkledninger for vann, avløp eller overvann/drenering som er tilknyttet det kommunale nettet, må søkes om til kommunen. Her finner du nærmere informasjon om arbeid på vann- og avløpsledninger.