Seksjonere første gang

Seksjonering er å dele opp et større bygg i flere enheter. Flere personer kan ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningen.

En eierseksjon består av en sameieandel i eiendommen (alt som er fellesareal) og en enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen.

Slik søker du 

Søk om seksjonering

Se veiledning til utfylling av søknaden

 

Dette må du sende inn sammen med søknaden

  • Situasjonsplan over eiendommen som tydelig angir eiendommens grenser, omrisset av bebyggelsen og grensene for eventuelle utendørs tilleggsdeler som skal inngå i bruksenheten (uteareal til eierseksjon)
  • Plantegninger for alle etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft. På tegningene skal bruksenhetens arealer og avgrensinger, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom angis tydelig
  • Vedtekter for sameiet
  • Søknad om oppmålingsforretning (PDF, 143 kB) hvis noen av bruksenhetene har utendørs tilleggsdeler (uteareal til eierseksjon)
  • Dokumentasjon på at boligseksjoner oppfyller kravene til å være selvstendige boenheter etter plan- og bygningsloven. Som regel vil slik dokumentasjon framgå av tillatelse etter plan- og bygningsloven, men også opplysninger fra matrikkelen, tinglyste klausuler eller annet dokument kan tjene som dokumentasjon
  • Samtykke fra rettighetshaver hvis det er tinglyst urådighetserklæring som går ut på at eiendommen ikke kan disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver. Samtykket må være med original signatur.
    Hvis du er usikker på om noe er tinglyst på eiendommen kan du kontakte Kartverket eller kontrollere grunnboken selv
  • Skjemaet Fordeling av sameieandeler ved seksjonering (PDF, 60 kB) hvis det er flere eiere til eiendommen som skal seksjoneres

Hvor sender du søknaden?

Send søknaden med vedlegg i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana.   

Søknaden skal leveres i 2 eksemplarer, alle i original. Kartverket Tinglysing krever originale signaturer ved tinglysing.

Skal du seksjonere utearealet? 

Les mer om seksjonering av uteareal

Hva koster det?

Se kapittel 5 i gebyrregulativet eierseksjonering/reseksjonering.

Her finner du gebyrregulativet (PDF, 623 kB)