Tilskudd til og etablering av private barnehager

Kommunen bestemmer sats for kommunalt tilskudd til private barnehager, og behandler søknader om godkjenning av barnehager.

Tilskudd til private barnehager

Kommunen bestemmer sats for kommunalt tilskudd til private barnehager. Dette gjøres før 31. oktober hvert år. Private barnehager får brev om dette. Barnehagen kan klage på vedtak om tilskudd tre uker fra vedtaket er mottatt.

Øvrige satser for tilskudd følger nasjonal forskrift om tilskudd til private barnehager. 

Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager 

Ny privat barnehage eller utvidelse av eksisterende privat barnehage?

Alle som søker om godkjenning av barnehage, og som oppfyller kravene i barnehageloven, har rett til godkjenning.

Kommunen er ikke forpliktet til å yte tilskudd til alle barnehager som den godkjenner. Unntaket er ved utvidelse/små endringer i barnehager som fikk godkjenning før 2011, for disse er kommunen pliktig til å gi tilskudd.

Ved planer om å bygge barnehage eller større endring i eksisterende barnehage vil kommunen vurdere om den gir  kommunalt tilskudd ut i fra lokale forhold og behov. Det anbefales derfor å ta kontakt med kommunen  før søknad om godkjenning sendes.