Barn som trenger ekstra oppfølging og/eller tilrettelegging.

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.

  • barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp
  • barn som har tegnspråk som førstespråk
  • barn som har nedsatt funksjonsevne

Det gjøres en vurdering av hvilken hjelp det enkelte barn trenger.