Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Med avkjørsel menes enhver forbindelse mellom byggetomten og offentlig veg. Dette gjelder også der privat veg møter offentlig veg.

Hva er søknadspliktig?

Dersom det skal gjøres tiltak som endrer avkjørselsforholdene, må det sendes inn avkjørselssøknad for godkjenning. Det kan være fysiske endringer eller endret bruk. For eksempel:

  • Etablering av ny avkjørsel
  • Flytting av eksisterende avkjørsel
  • Etablering av én eller flere nye boenheter som skal bruke en eksisterende avkjørsel

Hvem skal man søke til?

Ny eller endret avkjørsel til offentlig veg krever tillatelse fra vegmyndigheten, i henhold til vegloven §40. På kommunale veger er kommunen vegmyndighet, på fylkesveger er fylkeskommunen vegmyndighet og på riksveger er Statens vegvesen vegmyndighet.

Ofte er avkjørselen også søknadspliktig etter plan- og bygningsloven:

  • Hvis gjeldende reguleringsplan viser en annerledes avkjørsel enn det du søker om nå, må det søkes dispensasjon fra planen. Søknad sendes til byggesakskontoret.
  • Gjelder det avkjørsel til fylkes- eller riksveg må du i tillegg søke henholdsvis fylkeskommunen eller Statens vegvesen om en tillatelse etter vegloven §40

Antall og plassering 

Alle eiendommer skal i utgangspunktet ha én avkjørsel. Der det er mulig bør flere eiendommer gå sammen om en felles avkjørsel. Avkjørselen skal som hovedregel legges til sekundært vegnett, altså til mindre trafikkerte, underordnede veger. Vi vil i særlig grad unngå avkjørsler til hoved- og samleveger, og til kollektivårer. Avkjørselen må anlegges mest mulig vinkelrett på offentlig veg


Stikkrenne

Der avkjørselen bryter veggrøften skal det legges et minimum Ø200 mm rør under avkjørsel slik at grøftevann får fritt avløp.Bredde

Ved bolig skal bredden på avkjørselen være maks 4 meter bred der den møter offentlig veg. Avkjørselen skal være tydelig fysisk avgrenset, slik at all inn- og utkjøring til eiendommen skjer på dette punktet.

Sikt krav

Det skal være en siktsone mellom gate/veg og avkjørselen. Det skal ikke være sikthindringer høyere enn 0,5 meter innenfor siktsonen. Verken terreng, innretninger eller vekster skal være høyere enn dette. Størrelsen på siktsonen er avhengig av vegens fartsgrense og trafikkmengde på stedet. Krav til siktsoner er vist nedenfor.

siktsone.png

Bilde hentet fra statens vegvesens håndbok N100

fartysgrense.JPGSnumulighet på egen tomt

Det må vises på kart at det er plass til å snu på egen grunn, altså utenfor eksisterende eller regulert veggrunn. Hvis nødvendig snuareal omfatter areal på noen andre sin eiendom må du ha en tinglyst avtale om dette før avkjørselen kan godkjennes.

Nedenfor er det et eksempel på sporingskurver for personbil når man skal svinge i forskjellige vinkler. Større kjøretøy som lastebil, buss og vogntog, har større sporingskurver og svingradius. Flere sporingskurver er vist i vedlegg 1 til Statens vegvesens Håndbok N100.


sporingskurve.png

Figur 8: Illustrasjon av sporingskurve for personbil, fra Statens vegvesens håndbok N100.


Lovhjemler

Vegloven §40-43, Forskrift om avkjørsler fra offentlig veg, Plan og bygningsloven.

Gjennomføring/etablering av avkjørsel etter godkjent søknad

Arbeidet skal utføres av godkjent entreprenør. Søknad sendes avdeling samferdsel gjennom www.gravemelding.no

Behandling av søknaden er gebyrbelagt. Se eget gebyrregulativ.