Avkjørsel og stikkrenne

Avkjørselen med tilhørende rør eller stikkrenner skal vedlikeholdes av grunneier eller bruker, uten hensyn til hvem som har bygget eller bekostet avkjørselen. 

Avkjørselen skal være bygget så ikke vann fra kommunal veg kommer renner inn på privat eiendom, og motsatt.

Hvis vegbanen som følge av utbedringsarbeider blir hevet eller senket, må eieren/brukeren selv ordne den nødvendige tilkopling til vegbanen etter vegmyndighetens anvisning. 

For mer info om oppbygging, se

Spørsmål og krav til avkjørsel

Vegmyndigheten har ansvaret for å holde rør/stikkrenne under avkjørselen åpen dersom de er bygget og holdt vedlike i samsvar med gjeldende regler, jfr. Vegloven § 43 

Vegloven

Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg