Reklameskilt langs offentlig veg

Mangler du reklamen din?

Kontakt avdeling Samferdsel

Av hensyn til trafikksikkerheten er det viktig at reklame som settes opp langs offentlige veger, og som er synlig for trafikantene, ikke medfører trafikkfare.

 

Send søknad om tillatelse til oppsett av reklame rettet mot offentlig veg etter vegloven §33.

Adresse:  postmottak@rana.kommune.

Uten tillatelse er det ikke lov til å sette opp reklame eller annen innretning på f.eks. vegbanen, vegskråninger, grøfter, fortau, gang/sykkelveger, rabatter, rasteplasser, gangbruer, skiltutstyr og ulike veginstallasjoner.

Virksomhetsskilt festet på bygningen der virksomheten drives, og som kun viser firmanavn eller type virksomhet, krever ikke tillatelse etter vegloven, men kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Reklame er trafikkfarlig dersom den hindrer nødvendig sikt. Reklame kan også skape trafikkfarlige situasjoner hvis den tar oppmerksomheten bort fra vegen og trafikken.

Hovedregelen er at det må søkes om tillatelse til å sette opp reklame som retter seg mot eller er synlig for trafikantene på vegen, jf. vegloven § 33. og §57 nr 2.

Søknad om tillatelse til oppsetting av reklame etter vegloven skal sendes til kommunen hvis reklamen retter seg mot kommunal veg og til Statens vegvesens regionvegkontor dersom den retter seg mot riks- og fylkesveg.