Reklameskilt langs offentlig vei

Av hensyn til trafikksikkerheten er det viktig at reklame som settes opp langs offentlige veger, ikke medfører trafikkfare. Fokuset til de som ferdes langs veiene skal være på trafikkbildet, og ikke på tilbud eller kommende arrangementer. 

 

 

Hovedregelen er at det må søkes om tillatelse til å sette opp reklame som retter seg mot eller er synlig for trafikantene på vegen, jf. vegloven § 33. og §57 nr 2.  Søknad om tillatelse til oppsetting av reklame etter vegloven skal sendes til vegmyndigheten. 

Her finner du søknadsskjema om reklameskilt langs offentlig vei  (PDF, 221 kB)

Det er ikke anledning å feste reklame-, virksomhetsskilt og lignende på eksisterende skiltstolper eller trafikkontroll innretninger. 

Uten tillatelse er det heller ikke lov til å sette opp reklame eller annen innretning på for eksempel vegbanen, vegskråninger, grøfter, fortau, gang/sykkelveger, rabatter, rasteplasser, gangbruer, skiltutstyr og ulike veginstallasjoner.

Virksomhetsskilt festet på bygningen der virksomheten drives, og som kun viser firmanavn eller type virksomhet, krever ikke tillatelse etter vegloven, men kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.