Rana trafikksikkerhetsutvalg

Rana trafikksikkerhets utvalg (RTU) er et frittstående utvalg underlagt Miljø, plan og ressursutvalget (MPR) og skal fungere som et rådgivende organ i alle typer trafikksikkerhetsspørsmål innenfor Rana kommune.

Kontakt utvalget her 


RTU skal bestå av representanter fra følgende organer:

 • Politisk valgt representant fra MPR (leder av utvalget)
 • Mo i Rana politistasjon
 • Statens vegvesen, Helgeland distrikt
 • Plankontoret
 • Undervisnings/barnehageavdelingen
 • Transportnæringen (tungtransport)
 • Trafikkskolene i Rana
 • Helsesjefens kontor
 • Mo i Rana bydrift.

Representanter fra andre særgrupper kan kalles inn ved behov.


Arbeidsområdet inndeles i 3 grupper:

 • Fysiske trafikksikkerhetstiltak
 • Holdningsskapende/informasjonstiltak
 • Påvirkning til kontroll og overvåking


RTU skal innenfor disse arbeidsområder:

 • Være rådgivende og drive praktisk/effektivt trafikksikkerhetsarbeid i kommunen.
 • Behandle prioriteringer av Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler
 • Gi uttalelser i skoleskyss-saker som bringes inn til utvalget.
 • Ta opp enkeltsaker som kan ha betydning for trafikksikkerheten.
 • Jobbe for samordning mellom trafikksikkerhetsaktørene.
 • Gi uttalelser til reguleringsplaner som har elementer av trafikksikkerhetsutfordringer.
 • Være pådriver for at tiltak blir gjennomført i h.h.t kommunens trafikksikkerhetsplan.


Henvendelser til utvalget kan behandles administrativt og rapporteres, før de eventuelt tas opp i utvalget.

Sekretæriatsfunksjonen ivaretas av Mo i Rana bydrift.

Leder referer til MPR-utvalget.​