Rana trafikksikkerhetsutvalg

Rana trafikksikkerhets utvalg (RTU) er et frittstående utvalg underlagt Miljø, plan og ressursutvalget (MPR) og skal fungere som et rådgivende organ i alle typer trafikksikkerhetsspørsmål innenfor Rana kommune.

Kontakt utvalget 


RTU skal bestå av representanter fra følgende organer:
* Politisk valgt representant fra MPR (leder av utvalget)
* Mo i Rana politistasjon
* Statens vegvesen, Helgeland distrikt
* Plankontoret
* Undervisnings/barnehageavdelingen
* Transportnæringen (tungtransport)
* Trafikkskolene i Rana
* Helsesjefens kontor
* Mo i Rana bydrift.
Representanter fra andre særgrupper kan kalles inn ved behov.


Arbeidsområdet inndeles i 3 grupper:
* Fysiske trafikksikkerhetstiltak
* Holdningsskapende/informasjonstiltak
* Påvirkning til kontroll og overvåking


RTU skal innenfor disse arbeidsområder:
* Være rådgivende og drive praktisk/effektivt trafikksikkkerhetsarbeid i kommunen.
* Behandle prioriteringer av Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler
* Gi uttalelser i skoleskyss-saker som bringes inn til utvalget.
* Ta opp enkeltsaker som kan ha betydning for trafikksikkerheten.
* Jobbe for samordning mellom trafikksikkerhetsaktørene.
* Gi uttalelser til reguleringsplaner som har elementer av trafikksikkerhetsutfordringer.
* Være pådriver for at tiltak blir gjennomført i h.h.t kommunens trafikksikkerhetsplan.


Henvendelser til utvalget kan behandles administrativt og rapporteres, før de ev. tas opp i utvalget.

Sekretæriatsfunksjonen ivaretas av Mo i Rana bydrift.

Leder referer til MPR-utvalget.​