Gatelys

Rana kommune er ansvarlig for gatelys langs kommunale veger. 

Veg- og gatebelysning har ett hovedformål: trafikksikkerhet.

Det settes opp belysning for at det skal bli færre ulykker som skyldes vanskelige synsforhold på den mørke tiden av døgnet. Framfor alt ønsker man å beskytte fotgjengere og syklister, som ofte påføres store personskader ved ulykker.

Erfaringer viser at god belysning reduserer faren for slike ulykker vesentlig. Samtidig skal veg- og gatebelysningen ikke forbruke mer energi enn nødvendig.

Derfor bedømmes først behovet for belysning ut fra ulykkesrisikoen. Dernest vurderer man hvilke tekniske løsninger som tilfredsstiller belysningsbehovet med lavest mulig energiforbruk – og til lavest kostnad.

Meld feil på gatelys

Har du har spørsmål om gatelys? 

Kontakt avdeling samferdsel 

Håndbok 264 Teknisk planlegging av veg - og gatebelysning